logo-mini

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

HỖ TRỢ & HƯỚNG DẪN

Đối Tượng, Điều Kiện, Hồ Sơ Mua NOXH

Quy trình này được áp dụng đối với dự án ADI Lucky Home do Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại ……….. làm Chủ đầu tư.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

1 - Quy Trình Thuê, Mua NOXH (Không Vay NH)

Quy trình này được áp dụng đối với dự án ADI Lucky Home do Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại ……….. làm Chủ đầu tư.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

2 - 1.2. Quy Trình Mua NOTM (Không vay NH)

Quy trình này được áp dụng đối với dự án ADI Lucky Home do Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại ……….. làm Chủ đầu tư.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

3 - Quy Trình Mua NOXH (Vay Vốn NH)

Quy trình này được áp dụng đối với dự án ADI Lucky Home do Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại ……….. làm Chủ đầu tư.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

4 - Quy Trình Mua NOTM (Vay Vốn NH)

Quy trình này được áp dụng đối với dự án ADI Lucky Home do Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại ……….. làm Chủ đầu tư.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

BX.06. Giấy Khai ĐK Thu Nhập Đối Tượng 4, 5, 6, 7

Quy trình này được áp dụng đối với dự án ADI Lucky Home do Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại ……….. làm Chủ đầu tư.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

BX.07. Giấy Xác Nhận ĐK Thu Nhập Đối Tượng 5, 6, 7

Quy trình này được áp dụng đối với dự án ADI Lucky Home do Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại ……….. làm Chủ đầu tư.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

BX.09. Giấy Xác Nhận Không Chịu Thuế TNCN

Quy trình này được áp dụng đối với dự án ADI Lucky Home do Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại ……….. làm Chủ đầu tư.

DOWNLOAD TÀI LIỆU